Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling afgerond
Gemeente: Sint Michielsgestel
Plaats/kern: Sint Michielsgestel
Locatie: Hezelaar
Project:

18 - 20 bouwkavels via collectieve burgerparticipatie

Maatschappelijke meerwaarde:

Middels de ontwikkeling van circa 20 bouwkavels ontstaat de financiële mogelijkheid voor de sanering van een pluimveehouderij welke geuroverlast genereert voor de omgeving. Middels collectieve burgerparticipatie en in goed overleg met de ondernemer en gemeente wordt hier een buurtschap ontwikkeld waarin rekening wordt gehouden met bestaande infrastructuur en de groenstructuur van het gebied.

Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft samen met de gemeente Sint-Michielsgestel, een pluimveehouder en verschillende grondeigenaren in het gebied overeenstemming bereikt over de ontwikkeling voor 18-20 vrije sector bouwkavels aan de Hezelaar in Sint-Michielsgestel. Aanleiding voor de ontwikkelplannen was een aanvraag van de pluimveehouder om uit te breiden, in combinatie met klachten uit de omgeving over stankoverlast. Vier jaar geleden werden hierover de eerste gesprekken gevoerd met de ondernemer, de buurt en het urgentieteam van de provincie. Aan de keukentafel kwamen de plannen voor woningbouw in ruil voor sanering van het bedrijf tot stand.

Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte: ”Deze locatie aan de Hezelaar geeft goed de Brabantse problematiek van de agrariër weer. Uitbreiden, verplaatsen of toch stoppen? Hier is met inventiviteit, participatie en een bijzondere samenwerking een maatschappelijk knelpunt opgelost. Het sluit perfect aan op onze doelstelling om de leefbaarheid in het buitengebied te verbeteren.”

Download hier het persbericht


Heeft u vragen over het project Hezelaar?
Neem dan telefonisch contact op met Marjolein Dortmans, Communicatie Adviseur gemeente Sint-Michielsgestel, M.Dortmans@MijnGemeenteDichtbij.nl (T. 073 – 5531622) of Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (T. 073 – 615 49 59).

Updates:

Op woensdag 4 oktober 2023 is bekend geworden dat er tegen het bestemmingsplan beroep is ingesteld bij de Raad van State. In afwachting van de behandeling van de ingestelde beroepschriften zal Ruimte voor Ruimte voorlopig niet overgaan tot uitvoering van het plan.

Het vastgestelde bestemmingsplan zal met ingang van 18 augustus tot en met eind september 2023 ter inzage liggen.

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel is overgegaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Alle fracties hebben complimenten uitgedeeld voor de kwaliteit van het plan en hun dank uitgesproken aan allen die daarvoor inzet hebben geleverd: de omwonenden, de pluimveehouder, grondeigenaren en alle betrokken medewerkers van gemeente, adviseurs en ontwikkelaar.

Naar aanleiding van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er 12 zienswijzen ingediend. De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel zal overgaan tot behandeling van de zienswijzen en een besluit nemen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan. Tegelijkertijd wordt er door Ruimte voor Ruimte gewerkt aan een definitief inrichtingsplan en worden de laatste onderzoeken afgerond.

Uitleg met betrekking tot het bestemmingsplan: Hoe is het opgebouwd? Waar moet ik op letten? Welke onderzoeken zijn er verricht? Etc. Tevens is er inzage in een eerste concept van de tekening m.b.t. de inrichting van de openbare ruimte: waar ligt de straat, hoe wordt die gerealiseerd, waar komen de inritten, waar wordt er ‘groen’ gerealiseerd en hoe ziet het er uit.

Groen licht voor het in procedure brengen van het ontwerpbestemmingsplan! Vanaf 16 december 2022 tot en met 26 januari 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. 

Lees persbericht

Het college van Burgemeester en Wethouders is verzocht om in te stemmen met het concept van het ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat er in oktober 2022 een besluit wordt genomen omtrent de start van de ruimtelijke procedure.

In samenspraak met de natuurverenigingen, het waterschap, de gemeente en de provincie is er een concretiseringsslag gemaakt dat heeft geleid tot een gedetailleerder ontwerp van het gebied. Het concept van de stedenbouwkundige uitwerking is tijdens een inloopbijeenkomst toegelicht.

Wethouder Ed Mathijssen (ruimtelijke ontwikkeling):
“Alle betrokken partijen in het gebied, de betreffende ondernemer én de buurtbewoners, hebben constructief meegewerkt. En dan zie je dat je samen tot een hele mooie, gedragen oplossing kan komen.”

Op 14 september 2021 heeft er een Inloopbijeenkomst plaatsgevonden inzake de plannen voor de locatie Hezelaar. Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen toegelicht en is een ieder de gelegenheid geboden om tot 1 oktober 2021 eventuele op- of aanmerkingen dan wel suggesties in te dienen bij Ruimte voor Ruimte.

De beoogde buurtschap 'Hezelaar' in de gemeente Sint-Michielsgestel staat centraal in de 3e podcast van de podcastserie Ruimte voor Samenspraak. Laurien Verstraten gaat in gesprek met met Ed Mathijssen, wethouder Ruimtelijke Ordening van Sint-Michielsgestel en Claudia Swart, planontwikkelaar Ruimte voor Ruimte.

Beluister de podcast