Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Best
Plaats/kern: Best
Locatie: Heuveleindseweg
Project:

Seniorenwoningen en vrije sector bouwkavels

Maatschappelijke meerwaarde:

De sanering van de pelsdierhouderij zorgt voor een duurzame afronding van het stedelijk gebied in aanhaking op het buitengebied en beëindigt de nodige (geur)overlast van het bedrijf. De gemeente wil enerzijds Ruimte voor Ruimte-bouwkavels mogelijk maken ten behoeve van doorstroming op de lokale woningmarkt. Anderzijds beoogt de gemeente hier ook seniorenwoningen, bij voorkeur door een bouwcollectief uit de samenleving, welke ruimte bieden voor een woonconcept waarbij niet alleen de wijze van totstandkoming, maar ook de wijze van (samen)leven aansluit bij de maatschappelijke behoefte.

Volg dit project

De gemeente Best, de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte en de eigenaar en pachter van de pelsdierhouderij aan de Heuveleindseweg in Best zijn al enkele jaren in gesprek om een haalbare en gedragen herontwikkeling te realiseren. Begin van 2022 was er urgentie om samen tot een oplossing te komen in verband met mogelijke verspreiding van het COVID19-virus bij nertsen waardoor het vervroegde verbod op pelsdierhouderijen in Nederland inging.

Het huidige plan geeft met de sanering van de bedrijfslocatie invulling aan de gewenste afwaartse beweging van veehouderij nabij de bebouwde kom en natuur. De beperkte ontsluitingsmogelijkheden van het gebied en het uitgangspunt dat de Heuveleindseweg het landelijke karakter moet behouden, zorgen ervoor dat er geen grote aantallen woningen mogelijk zijn.  In de gemeente Best is sprake van een stevige vraag naar mogelijkheden voor (collectieve) zelfbouw en nieuwe woonvormen. Daarbij speelt de behoefte aan nieuwe woonzorgarrangementen als gevolg van demografische ontwikkelingen en veranderingen in het zorglandschap een rol.

Gedeputeerde Erik Ronne (Provincie Noord-Brabant, Ruimte en Wonen)
“Deze ontwikkeling in Best is vanuit het oogpunt van de provincie een win-win-situatie. Het is van groot belang dat er tijdig nieuwe plannen worden gemaakt als bedrijven stoppen en stallen leeg komen te staan. Het gaat verloedering van het buitengebied tegen, en voorkomt dat onacceptabel gebruik van de stallen, zoals bijvoorbeeld ondermijning, plaatsvindt. Bovendien ben ik extra blij met het feit dat de Ruimte voor Ruimte-regeling de gemeente inzet op seniorenwoningen en private initiatieven daarbij ook een kans wil bieden. We hebben in Brabant veel woningen nodig, maar we moeten niet alleen kijken naar aantallen. Ik vind het van groot belang dat er ook gekeken wordt naar bouwen naar behoefte én naar de kwaliteit van de leefomgeving. Dat valt hier allemaal mooi samen.”

Het plan behelst 9 bouwkavels van minimaal 1000 m2 voor vrije sector woningen: op de plek van de pelsdierhouderij vier en wat noordelijker gelegen, aan de andere kant van de Heuveleindseweg, vijf. Bij die vijf kavels is een cluster van 15 kleinere kavels van zo’n 300 m2 voor seniorenwoningen voorzien. Hiermee past dit initiatief bij de maatschappelijke behoefte, is het plan een aanvulling op de bestaande woningvoorraad en zorgt de gebiedsontwikkeling voor een duurzame afronding van het stedelijk gebied in aanhaking op het buitengebied.

Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte
“Met deze maatschappelijke aanpak van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte wordt er met de sanering van de nertsenhouderij gehoor gegeven aan de verbetering van de kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied.”


Download hier het persbericht


Heeft u vragen of wenst u meer informatie?
Neem contact op met de gemeente Best, info@gembest.nl (T. 14 0499) of Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (073 2202 120).

Updates:

Op woensdag 10 april 2024 is bekend geworden dat er tegen het bestemmingsplan beroep is ingesteld bij de Raad van State. Wanneer Ruimte voor Ruimte overgaat tot uitvoering van het plan is nog niet bekend. 

De gemeenteraad van Best is overgegaan tot vaststelling van het bestemmingsplan.

Vanaf 6 april 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het project 'Heuveleindseweg' ter inzage. De verwachting is dat de gemeenteraad in februari 2024 het bestemmingsplan ter vaststelling krijgt voorgelegd.  

Vanaf maart 2022 is de Ontwikkelingsmaatschappij actief met omwonenden in gesprek gegaan over de woningbouwontwikkeling.

Wethouder Marc van Schuppen, Ruimtelijke Ontwikkeling
“Ik ben zeer tevreden over de gezamenlijke inspanning om samen tot een haalbare gebiedsontwikkeling te komen. Het is goed dat de veehouderij, gelegen nabij de wijken Heuveleind en Heivelden, verdwijnt. Ondernemers én de omwonenden weten nu waar ze aan toe zijn. Mooi dat er met dit plan kavels voor zelfbouw en seniorenwoningen komen. Daar is veel vraag naar.”