Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Oosterhout
Plaats/kern: Dorst
Locatie: Oude Tilburgselaan
Project:

Dorst-Oost

Maatschappelijke meerwaarde:

Door de bedrijfsbeëindiging van een intensieve veehouderij in het buitengebied van Dorst wordt er in de gemeente Oosterhout een sociaal-maatschappelijk en ruimtelijk vraagstuk opgelost. De desbetreffende varkenshouderij (LAVI) aan de Steenovensebaan had vergunde uitbreidingsmogelijkheden die tot onrust in de omgeving leidde. De investering voor de bedrijfsbeëindiging van de intensieve veehouderij wordt nu terugverdiend door een woningbouwontwikkeling elders in de gemeente Oosterhout, namelijk aan de oostzijde van Dorst.

Volg dit project

In Dorst-Oost, tussen de Oude Tilburgsebaan, De Heiningen en de Boslaan, wordt een divers woningbouwprogramma van maximaal 165 woningen gerealiseerd. Hiermee wordt voorzien in de behoefte aan diverse woningtypen ten behoeve van verschillende doelgroepen. Met de ontwikkeling van Dorst-Oost wordt een directe groene relatie gelegd tussen de bestaande woonwijk van Dorst en het omliggende bosgebied, waardoor de bestaande kwaliteiten van het gebied worden gerespecteerd en waar mogelijk versterkt. Het stedenbouwkundig plan is klimaatadaptief opgesteld: tussen de woonbebouwing wordt hittestress en wateroverlast beperkt door ruime groenzones inclusief wadi's. De aanplant van bomen, heesters en bloemen versterken de landschappelijke kwaliteit en verbeteren de biodiversiteit van het gebied.

Door de bedrijfsbeëindiging van de intensieve veehouderij en de kleinschalige woningbouwontwikkeling aan de Steenovensebaan is sprake van een aanzienlijke kwaliteitswinst en verbetering van het woon- en leefklimaat, waarbij inpassing in het landschap centraal staat. De twee bedrijfswoningen zijn behouden en omgezet naar burgerwoning. Ter plaatse van de gesloopte stallen is een kleinschalige ontwikkeling met 5 ruimte-voor-ruimte vrije sector bouwkavels in de vorm van een boerenensemble gerealiseerd, met behoud van een passende groenstructuur.

Heeft u vragen over het project Dorst-Oost?
Neem contact op met de heer R. Scheffer van de gemeente Oosterhout (R.Scheffer@oosterhout.nl) of Annemarie Vermaak, Sales & Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (073 2202 120).

Presentatietekening Dorst-Oost Januari 2024

Updates:

Op 24 januari 2024 heeft Ruimte voor Ruimte samen met de gemeente Oosterhout een inloopbijeenkomst gehouden waarbij ook adviesbureau Antea en ingenieursbureau ADCIM aanwezig waren. Het doel van de avond, welke plaats vond in dorpshuis De Klip, was bezoekers de informeren over het plan. Bezoekers konden bij 4 verschillende thematafels terecht met hun vragen:

  • Voorlopig ontwerp & inrichting openbare ruimte
  • Verkeer, geluid & trillingen
  • Ruimtelijke procedure & bestemmingsplan
  • Verkoop

Naast directe omwonenden en bewoners uit de omliggende wijk, was er ook brede belangstelling vanuit mensen woonachtig buiten het dorp en inwoners uit Breda. Circa 150 mensen hebben de inloopbijeenkomst bezocht.

Vanaf 21 december 2023 ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het project 'Dorst Oost 2023' ter inzage. De verwachting is dat de gemeenteraad op 23 april 2024 een besluit zal nemen over het plan.