Gratis het maatschappelijke magazine per post ontvangen.
Status: Ontwikkeling
Gemeente: Meierijstad
Plaats/kern: Schijndel
Locatie: Plein, Langstraat, Venushoek
Project:

Grote Braeck

Maatschappelijke meerwaarde:

De samenwerking tussen Ruimte voor Ruimte, de combinatie Muller-Wagemakers V.O.F. en Van Bergen Bouw i.c.m. Reuvers Ontwikkeling & Bouw biedt de gemeente Meierijstad diverse oplossingen: van het ondersteunen in agrarische bedrijfsbeëindiging tot gehoor geven aan de noodzaak van woningbouw gericht op diverse doelgroepen.

Volg dit project

Er is sprake van een aanzienlijke woningbouwbehoefte in Schijndel. De opgave bestaat uit het bouwen van 700 nieuwe woningen binnen de aankomende 7 jaar waarbij de helft hiervan een groot deel binnenstedelijk kan worden gerealiseerd, maar desondanks is er nog behoefte aan een uitbreidingslocatie. Het plan ‘Grote Braeck’ sluit met circa 240 woningen goed aan op de noodzaak voor woningbouw in Schijndel.

Het op het perceel Plein 21 gevestigde agrarische bedrijf wordt verplaatst naar een duurzame locatie. Op de vrijkomende locatie en de aangrenzende gronden is nu een plan in ontwikkeling dat betrekking heeft op een dorpse uitbreiding van de kern. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn het behouden van de cultuurhistorische waarden, een landschappelijke inpassing, voldoende speelplekken en een goede ontsluiting. Het groene en dorpse plan kent een verdeling in drie woonvelden, welke worden ingevuld met huurwoningen, appartementen, rijwoningen, patiowoningen, rug aan rug woningen, tweekappers en vrije sector bouwkavels. Dit plan wordt ontwikkeld in samenwerking met de combinatie Muller-Wagemakers V.O.F. en Van Bergen Bouw i.c.m. Reuvers Ontwikkeling & Bouw.


Heeft u vragen over het project Grote Braak?
Neem contact op met Annemarie Vermaak, Communicatie Manager Ruimte voor Ruimte, communicatie@ruimtevoorruimte.com (073 615 49 59).

Verkaveling ontwerpbestemmingsplan april 2023

Updates:

De gemeenteraad van Meierijstad is op 4 april jl. overgegaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. Hiermee is een grote stap gezet om te komen tot realisatie van de nieuwe woonlocatie 'Grote Braeck' in de kern Schijndel. Het bestemmingsplan ligt van 18 april t/m 29 mei a.s. ter visie.

Inmiddels zijn alle zienswijzen behandeld wat heeft geleid tot enkele aanpassingen, de hoofdopzet van het plan is niet gewijzigd. De gemeenteraad zal het bestemmingsplan op donderdag 4 april 2024 behandelen en naar verwachting vaststellen. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage voor de beroepstermijn.

Naar verwachting zal de gemeenteraad in januari 2024 een besluitvorming doen met betrekking tot de zienswijzen welke zijn ingediend op het ontwerpbestemmingsplan.

Vanaf 30 oktober 2023 zal er worden gestart met een nader onderzoek op het gebied van archeologie.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad heeft naar aanleiding van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan verschillende zienswijzen ontvangen. Deze worden nu door de gemeente bezien en beoordeeld.
De verwachting is dat de gemeenteraad van Meierijstad eind 2023/begin 2024 overgaat tot het nemen van een besluit op deze reacties alsmede een standpunt inneemt ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Op 10 mei 2023 is er een bijeenkomst georganiseerd om het bestemmingsplan uit te leggen en aanwezigen te informeren over het nader uitgewerkte stedenbouwkundige plan.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad heeft op 18 april 2023 besloten om de formele procedure met betrekking tot het benodigde bestemmingsplan voor deze woonlocatie te starten. De gemeente legt het plan vanaf 27 april 2023 ter inzage.

Lees persbericht

Op 24 mei 2022 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden om de uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor te leggen. Ook beeldmateriaal m.b.t. de uitstraling van de te realiseren woningen en de inrichting van het gebied zijn gepresenteerd. Daarnaast is er toelichting gegeven op de uitbreiding van het plan met een perceel aan Plein (gelegen tussen de panden Plein 23 en Langstraat 1a) waar door bouwcombinatie Reuvers Ontwikkeling en Bouw & Van Bergen Bouw een plan is ontwikkeld. De gelegenheid is geboden om tot 10 juni 2022 reacties in te dienen.

Tijdens deze bijeenkomst zijn de plannen toegelicht en is een ieder de gelegenheid geboden om tot 8 oktober 2021 eventuele op- of aanmerkingen dan wel suggestie in te dienen.

Vanaf maart 2021 is de Ontwikkelingsmaatschappij actief met omwonenden in gesprek gegaan over de beoogde woningbouwontwikkeling. Tevens is er een informatieve folder verspreid in de omgeving.

Bekijk folder