Ruimte voor Ruimte: duurzaam ontwikkelen

19 november 2020

Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte werkt in nauw overleg met (o.a.) gemeenten om de projecten op een duurzame wijze te realiseren en waar mogelijk klimaat-adaptief, circulair & natuur-inclusief te ontwikkelen. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 Zo wordt bij een eerste locatie-verkenning goed gekeken naar de hoogteligging van de locatie en de omgeving. Is het eventuele aanwezige groen (her-)bruikbaar en indien er water aanwezig is bestaat de mogelijkheid dit in te passen in het ontwerp? Bij bebouwing op de locatie wordt er onderzocht of dit her te bestemmen is of dat vrijkomende materialen bij sloop hergebruikt kunnen worden.

Bij het planontwerp wordt er aandacht besteed aan o.a. de aanleg van zo min mogelijk verharding en het streven naar een gesloten grondbalans. Ook het toepassen van zoveel mogelijk duurzame materialen in het openbaar gebied vinden wij belangrijk, zoals gebakken klinkers, duurzaam hout, led-verlichting en de keuze voor natuurlijke materialen bij het plaatsen van recreatieve onderdelen zoals banken en speeltoestellen.

Ten tijde van het bouwrijp maken van de bouwkavels is het wenselijk dat de civieltechnische aannemer zo duurzaam mogelijk werkt door bijvoorbeeld de uitvoeringswijze zodanig te kiezen dat er minimale transportbewegingen zijn (zoals retourvrachten) en alleen CO2 vriendelijke machines en materiaal worden gebruikt.

Voor al onze projecten geldt dat er bij het woonrijp maken rondom de kavels gebakken klinkers worden gebruikt: een duurzame keuze in verband met de lage milieu-impact, hernieuwbare grondstof en lange levensduur. Tevens wordt de openbare ruimte in samenwerking met de gemeente voorzien van groenvoorzieningen.


(Foto's:) Ons project Buitengoed Nieuwe Warande in Berkel-Enschot (gemeente Tilburg) is een mooi voorbeeld van een duurzaam Ruimte voor Ruimte project:

  • Klimaat-adaptief: bovengrondse regenwaterafvoer, retentievijvers & waterberging
  • Circulair: wandelbruggen van hout
  • Natuur inclusief: ecologische zones + houtwallen
  • Bevordering van biodiversiteit middels een uitgebreid beplantingsplan en het aanbod van hobbyweides ten behoeve van het houden van dieren, realiseren van dahliatuinen, eigen plek voor imkers of voor de aanleg van moestuinen.

Sinds 2016 is de provincie Noord-Brabant de enige aandeelhouder van Ruimte voor Ruimte. Dit betekent dat ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte als instrument ingezet wordt bij diverse actuele ruimtelijke knelpunten. U moet dan denken aan binnenstedelijke herstructurering, zoals leegstand, bedrijfsverplaatsing of –beëindiging in het buitengebied en binnen de bebouwde kom of transformatie van recreatieparken. Ruimte voor Ruimte kan daarvoor putten uit een palet van (financiële) arrangementen en coproducties. Telkens op maat gemaakt.

Dit artikel sluit aan op de Brabantse Week van het Wonen (16 – 20 november 2020).